ประวัติวัดพุทธานุสรณ์โดยสังเขปเจ้าอาวาสและคณะกรรมการประวัติความเป็นมากิจกรรมต่างๆ

วัดพุทธานุสรณ์ (พุทธานุสรณ์ หมายถึง การน้อมรำลึกถึงพระพุทธเจ้า) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๒๖/๑๙๘๓ เป็นวัดลำดับที่ ๑๑ ในเครือสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 36054 Niles Boulevard, Fremont, CA 94536 มีเนื้อที่ประมาณ ๒.๕๓ เอเคอร์ หรือ ๖ ไร่ ๑ งาน ๓๐ ตารางวา

วัดพุทธานุสรณ์มีเจ้าคุณพระวิเทศธรรมกวี (พระมหาประเสริฐ กวิสฺสโร พันธุระ) เป็นเจ้าอาวาส มีคณะกรรมการทรัสตี (Board of Trustees) ที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถาวร จำนวน ๑๕ ท่าน ทำหน้าที่ควบคุมนโยบายหลักของวัด   มีคณะกรรมการบริหารวัด (Board of Directors) ที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกวัดทุก ๆ ปี จำนวน ๑๕ ท่าน ทำหน้าที่บริหารวัดตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มีคณะกรรมการดำเนินงาน (Officers) ที่ได้รับเลือกตั้งจากคณะกรรมการบริหาร ๓ ท่าน คือ ประธาน เลขานุการ และเหรัญญิก

๒๕๒๖

 • ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๒๖ – วัดพุทธานุสรณ์ ได้ทำพิธีเปิดวัดอย่างเป็นทางการ ณ สถานที่ชั่วคราว 1016 Daisy Court, Sunnyvale, CA 94086

๒๕๒๘

 • ๒๘ เมษายน ๒๕๒๘ – ย้ายมาอยู่ ณ ที่ถาวรปัจจุบันที่ Fremont, CA

๒๕๓๕

 • ๑๒ เมษายน ๒๕๓๕ – ทางวัดได้เริ่มการก่อสร้างสถานที่และอาคารถาวร โดยสร้างสถานที่จอดรถและกำแพงรอบวัดเป็นอันดับแรก

๒๕๓๖

 • ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๓๖ – สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน ทรงวางศิลาฤกษ์อุโบสถ

๒๕๓๙

 • ๒๗ ตุลาคม ๒๕๓๙ – การก่อสร้างแล้วเสร็จ
 • ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ – พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้ทรงมีพระกรุณาเสด็จประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ และทรงประกอบพิธีทอดผ้าพระกฐิน

๒๕๔๐

 • ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๐ – เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺญมหาเถร) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยพระสงฆ์ไทยจำนวน ๑๕๐ รูป จากประเทศไทย ประเทศแถบยุโรป และพระสงฆ์สมาชิกสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมกันประกอบพิธีสังฆกรรมพัทธสีมาและฝังลูกนิมิตอุโบสถ จากวันนั้นเป็นต้นมา วัดพุทธานุสรณ์ได้เป็นวัดที่สมบูรณ์แบบ มีอุโบสถที่ทำพิธีกรรมทางศาสนาได้ถูกต้องตามหลัก พระธรรมวินัย ทุกประการ

๒๕๔๑

 • ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๑ – วัดพุทธานุสรณ์ ได้ประดับตกแต่งอุโบสถเพิ่มเติมหลายครั้งและได้ประกอบพิธียกหน้าบันด้านทิศตะวันตก โดยการออกแบบเป็นรูปพญาครุฑ
 • ๖ ธันวาคม ๒๕๔๑ – ได้ประกอบพิธีถวายฐานใบเสมา ๗ ฐาน พญาเหราทั้ง ๔ มุมหลังคา และเทพนมประกอบเสาหน้าบันทั้ง ๖ ต้น

๒๕๔๒

 • ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ – วัดพุทธานุสรณ์ ได้เริ่มโครงการขยายวัด เนื่องด้วยมีปัญหาเรื่องที่จอดรถและเนื้อที่ใช้สอยไม่เพียงพอ

๒๕๔๔

 • ๕ ธันวาคม ๒๕๔๔ – พระมหาประเสริฐ กวิสฺสโร หัวหน้าสงฆ์วัดพุทธานุสรณ์ เข้ารับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ “พระวิเทศธรรมกวี” ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง เนื่องในมหามงคลวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

๒๕๔๗

 • ๑๐ เมษายน ๒๕๔๗ – ทางวัดได้ตกลงซื้อที่ดินติดกับวัดด้านทิศตะวันตก ในราคา ๑,๖๐๐,๐๐๐ เหรียญ ขณะนี้ ได้เริ่มโครงการก่อสร้างที่จอดรถ กุฏิสงฆ์ และอาคารเรียน บนสถานที่ใหม่แห่งนี้

วัดพุทธานุสรณ์ ได้เจริญเติบโตมาโดยลำดับจะครบ ๓๐ ปี ในปี ๒๕๕๖/๒๐๑๓ นี้ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ทางวัดได้จัดบริการแก่สังคม ทั้งในด้านศาสนา การศึกษา และศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นพอสรุปได้ ดังนี้

 • เปิดโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เพื่อสอนภาษาไทย และวัฒนธรรมประเพณีไทยให้กับเยาวชน และชาวอเมริกันที่สนใจทั่วไป
 • เผยแผ่พระพุทธศาสนา แก่ประชาชนทั่วไป
 • นำสาธุชนไหว้พระ ทำวัตรสวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา
 • สอนพระกรรมฐานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • แสดงพระธรรมเทศนาประจำวันอาทิตย์ ทั้งพระธรรมเทศนาแบบเต็มกัณฑ์ และพระธรรมเทศนาแบบรวบรัด ในโอกาสสำคัญต่าง ๆ เช่น งานวันเกิด งานมงคลสมรส งานทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ญาติผู้ล่วงลับ เป็นต้น
 • ฉลองศรัทธาญาติโยมที่อาราธนาไปถึงที่บ้าน
 • ให้คำปรึกษา ตอบปัญหาธรรมะหรือตอบปัญหาทางพระศาสนา และปัญหาทั่วๆไป
 • จัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา เป็นต้น
 • จัดงานเทศกาลทั่วไป เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ วันทอดกฐิน-ลอยกระทง เป็นต้น
 • งานสำคัญสำหรับวิถีชีวิตคนไทย ได้แก่ งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ งานวันปิยมหาราช
 • เปิดโรงเรียนสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยให้ชาวต่างชาติที่สนใจ
 • จัดให้บริการห้องสมุด ที่มีหนังสือธรรมะทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งให้บริการเทปธรรมะ และ ซีดีธรรมะอย่างต่อเนื่อง
 • จัดพิมพ์วารสาร “พุทธานุสรณ์สาร”   เพื่อแจ้งข่าวสารให้สมาชิกของวัดได้ทราบ ถึงกิจกรรมของวัด และจัดพิมพ์หนังสือธรรมะทั่วไป เพื่อแจกเป็นธรรมทาน